• Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10504_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10504_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10504_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10504_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10505_R
  • COLOR : RED
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10507_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10555_OR
  • COLOR : RED
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10556_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10556_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10556_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10556_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10557_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10557_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10591_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10591_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10603_IV
  • COLOR : IVORY
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10603_IV
  • COLOR : IVORY
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10603_IV
  • COLOR : IVORY
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10606_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10651_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10651_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10653_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10653_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10656_DB
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10692_MIX
  • COLOR : MIX
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10701_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10701_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10701_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10706_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10706_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10751_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10751_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10756_B
  • COLOR : PINK / BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10756_B
  • COLOR : PINK / BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK_10757_P
  • COLOR : PINK / BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15506_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15508_YE
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15558_OR
  • COLOR : ORANGE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15602_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15602_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15603_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15603_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15605_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15605_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15607_MIX
  • COLOR : MIX
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15608_GR
  • COLOR : GREEN
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15653_OW
  • COLOR : GREEN
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15653_OW
  • COLOR : GREEN
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15655_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15655_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15660_IV
  • COLOR : IVORY
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15701_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15701_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15703_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15704_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15704_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15707_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15707_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15710_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15751_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15751_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15753_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15753_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15756_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15757_MIX
  • COLOR : MIX
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15758_GR
  • COLOR : GREEN
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB_15758_GR
  • COLOR : GREEN
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK+10953_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK+10954_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK+10957_MIX
  • COLOR : MIX
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10802_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10804B_P
  • COLOR : PURPLE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10841_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10842_MIX
  • COLOR : MIX
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10852_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10853_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10856_DB
  • COLOR : DARK BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10904_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10906_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : AK10906_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB+15951_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB+15952_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB+15953_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB+15956_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB+15957_SP
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15801_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15802_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15805_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15808_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15810_B
  • COLOR : BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15852_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15854_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15855_LI
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15855_YE
  • COLOR : YELLOW
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15902_OW
  • COLOR : OFF WHITE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15907_DB
  • COLOR : DARK BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15909_LB
  • COLOR : LIGHT BLUE
 • Yumi Katsura Yumi Katsura
  • DRESS NO : YB15909_P
  • COLOR : PINK
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
 • Yumi Katsura
Yumi Katsura

桂 由美

1964年日本初のブライダルデザイナーとして活動開始。日本ブライダルファッション界の第一人者であり、美しいブライダルシーンの創造者として、世界各国30以上の都市でショーを行い、そのブライダルイベントを通じてウェディングに対する夢を届け続けブライダルの伝道師と呼ばれている。これまでに各種受賞経験や評価された功績などは数えきれず、特に「全米ブライダルコンサルタント協会」より、過去50年間に世界で4人しか授与されていないという名誉会員の称号を授与された事でも有名。また、芸能人や著名人の結婚式衣裳も多数手がけるなど多岐にわたり活躍中。

DRESS INDEX

Copyright © Bridal House HARADAYA All Rights Reserved.

↑ PAGE TOP